Podmínky ochrany osobních údajů

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů kupujícího, je společnost prodávajícího, tedy: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, se sídlem Výšinka 1409, 511 01 Turnov, identifikační číslo: 00030091, a kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Iva Tomešová , telefon: 481 357 212 , email:centrum@granat.cz. a společnost vlastnící e-shop (www.granat-shop.cz), zajišťující technickou podporu provozu a marketing e-shopu Jan Čermák TOPFOTO Radostná 670 LIBEREC 25 463 12 identifikační číslo: 164 121 25 kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Jan Čermák , telefon: 603 802 903 , email:info@topfoto.cz.
 

9.2. Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Zpracování osobních údajů probíhá proto, aby prodávající mohl poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat o něm kupujícího. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě kupní smlouvy o koupi zboží a jejich zpracovávání je nezbytné pro splnění této smlouvy. Osobní údaje prodávající rovněž zpracovává pro účely případné reklamace či uplatňování jiných práv kupujícího jako spotřebitele podle příslušných právních předpisů.

9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku uplynutí záruční doby. Poté jsou uchovávány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou dále nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností prodávajícího, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu tří let od uplynutí záruční doby. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

9.4. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od kupujícího a které kupující poskytl v objednávce, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně doručovací adresa, firmu, IČ a DIČ a případné další údaje, poskytnuté kupujícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako např. číslo účtu. Osobní údaje jsou zařazeny do databáze zákazníků prodávajícího, dále v této databázi evidovány a jsou k nim přiřazovány další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat kupujícímu vybrané zboží a poskytovat další služby prodávajícího. Poskytnutí a zpracovávání výše uvedených osobních údajů je proto nutnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

9.5. S osobními údaji kupujícího nakládá prodávající s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve vnitřní struktuře prodávajícího platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

9.6. Osobní údaje předává kupující v nezbytně nutném rozsahu dalším subjektům pro zajištění plnění kupní smlouvy, zejména za účelem dopravy a převzetí zboží způsobem, který kupující zvolí při objednávce. Mimo to osobní údaje zásadně nejsou předávány nikomu mimo společnost prodávajícího s výjimkou případů, kdy:

9.6.1. je dán výslovný souhlas kupujícího

9.6.2. prodávajícímu to ukládá nebo ho k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

9.7. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

9.8. Ve vztahu ke svým osobním údajům má kupující následující práva, která vůči prodávajícímu může uplatnit:

9.8.1. právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů prodávajícím a na přístup ke všem osobním údajům, které se týkají kupujícího a které prodávající zpracovává

9.8.2. právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné

9.8.3. právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy

9.8.4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

9.8.5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.

9.9. Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle článku 9.8., které prodávající plně respektuje a umožňuje jejich uplatňování se kupující může písemně, elektronicky či telefonicky obracet.

9.10. Pokud se kupující domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.