Záruka a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOP Granát, d.u.v. Turnov

 I. Obecná ustanovení

Družstvo GRANÁT, d.u.v. Turnov, se sídlem Turnov, Výšinka 1409, 511 01, IČO: 00030091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr XVIII, vložka 390 ze dne 14.1.1953 vydává tento reklamační řád.

II. Předmět a účel reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z vadného plnění (dále také “reklamaci”) podle § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)  přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací.

 

III. Právo kupujícího na reklamaci

Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn vytknout vadu zboží v době do dvou let od převzetí zboží (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku).

Při reklamaci musí zákazník vadné zboží předložit a žádá-li výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stavy, vzniklé opotřebováním šperku při používání. – viz bod IX. Vyloučení odpovědnosti za vady

Potup při reklamaci:

  • O reklamaci nás můžete informovat prostř. reklamačního formuláře, telefonicky případně e-mailem
  • Zboží zašlete jako cenný balík příp. cenné psaní na adresu e-shopu
  • Přiložte kopii faktury a krátkou zprávu o důvodu reklamace 

IV. Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v sídle Granát, d.u.v. Turnov, a to zasláním na adresu Granát, d.u.v. Turnov, E-shop, Výšinka 1409, 511 01 Turnov.

Skutečnost, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.

V. Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen vytknout vadu zboží v době do dvou let od převzetí zboží, pokud na zboží, jeho obalu, návodu není uvedena doba delší. Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas, nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

VI. Odpovědnost prodávajícího

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena, se podává zákazníkovi telefonicky příp. e-mailem.

VII. Odstranitelné vady

Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku. Jde-li o odstranitelnou vadu má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Dále může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo týkají-li se vady jen součásti zboží, výměnu součásti zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Dále může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud neuplatnil jiné nároky.

 

VIII. Neodstranitelné vady

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat:
– výměnu vadného zboží nebo součásti zboží za bezvadné,
– odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz,
– přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud neuplatnil jiné nároky.

Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (po 2 jejich předchozích opravách stejného charakteru a výskytu) po opravě nebo pro větší počet vad a při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a družstvem.

IX. Vyloučení odpovědnosti za vady

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje, zejména, nikoli však výlučně:
a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) u věcí prodávaných za nižší kupní cenu na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána,
c) jde-li o zboží použité za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
d) na vady, které vznikly:
– neodbornou opravou nebo jiným neodborným zásahem do charakteristiky zboží
– zásahem provedeným kupujícím, které kupující uskutečnil v rozporu se správnými pokyny uvedenými v návodu k používání zboží,
– užíváním, obsluze či údržbou zboží v rozporu s návodem k užívání, obsluze či údržbě zboží, popř. v záručním listě, anebo obecně známými pravidly pro užívání, obsluhu či údržbu zboží
– z důvodu vyšší moci,
– uchováváním, užíváním či skladováním zboží ve vlhkém, prašném či jinak nevhodném prostředí, zejména chemicky či fyzikálně agresivním, není-li prodávajícím či výrobcem zboží stanoveno jinak
– zaviněním kupujícího (např. mechanické poškození),
– vniknutím cizích látek do zboží

Detailní popis vad neuznaných:
– Změnu odstínu barvy pokovení šperků vlivem prostředí.
– Závady vzniklé běžným opotřebením.
– Závady vzniklé nesprávným použitím šperků.
– Mechanické poškození šperku.
– Poškrábaný povrch šperku.
– Kameny s viditelným poškrábáním.
– Zlomené mechaniky u náušnic nad místem spoje.
– Přetržení řetízků mimo místa spojů.
– Ztráta části šperku.

 X.  Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno v původním stavu včetně certifikátu. Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa e-shopu: Granát, d.u.v. Turnov, E-shop,Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Po obdržení a kontrole zboží je vystaven dobropis a příslušná částka  vrácena na bankovní účet kupujícího.

 

 XI. Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje kupujícího o tom, že dojde-li při prodeji zboží mezi nimi ke sporu má kupující právo jako spotřebitel na jeho mimosoudní řešení. Prodávající informuje kupujícího, že má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Jakost zboží při převzetí je upravena § 2161 odst. 1 občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (§ 2169 odst. 2 občanského zákoníku). V ostatním výslovně neupraveném tímto RŘ se práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění zboží řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Uzavřením kupní smlouvy projevuje kupující svůj souhlas s tímto RŘ.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 6.1.2023, na zboží zakoupené před 6.1.2023 se nadále vztahuje předchozí reklamační řád účinný od 1.4.2017.

Ing. P. Tvrzník v.r.
předseda představenstva

J. Boudný v.r.
místopředseda představenstva